Cel i zadania

Biuro Misyjne Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, jest jednostką powołaną przez Prowincjała Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, za zgodą Rady Prowincjalnej w celu ożywiania zapału misyjnego w Prowincji, rozbudzania powołań misyjnych oraz wspierania braci misjonarzy w Delegaturze Burundi–Rwanda miłością, modlitwą i pomocą materialną (por. Konstytucje OCD, p. 94).

Działalność Biura Misyjnego podlega zwierzchnictwu Prowincjała.

Biuro służy pomocą misjom karmelitańskim w Afryce w ramach Zakonu Karmelitów Bosych.

Na czele Biura stoi Prowincjalny Sekretarz ds. misji mianowany przez Prowincjała za zgodą Rady na okres trzech lat (por. Przepisy Wykonawcze, p. 64).

Siedzibą Biura Misyjnego jest klasztor Karmelitów Bosych w Krakowie-Śródmieściu przy ul. Rakowickiej 18.

Cele i zadania Biura Misyjnego

Zasadniczym celem istnienia i działalności Biura Misyjnego jest troska o łączność pomiędzy Prowincją a misjami, rozniecanie ducha misyjnego oraz gorliwości misyjnej wśród wiernych (por. Redemptoris Missio 77-83), popieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz misji oraz ich koordynowanie dla dobra Zakonu oraz zdobywanie dla misji współpracowników i środków pieniężnych koniecznych do realizacji dzieł apostolskich podejmowanych przez naszych misjonarzy w Delegaturze Prowincjalnej Burundi – Rwanda.

Biuro misyjne udziela misjonarzom wsparcia duchowego i materialnego. Organizuje modlitewny patronat dla każdego z misjonarzy oraz tworzy zaplecze finansowe składające się przede wszystkim z ofiar zebranych od indywidualnych ofiarodawców. Wspiera formację rodzimych powołań i współpracuje w realizacji dzieł apostolskich podejmowanych przez misjonarzy zarówno w Afryce i jak i w Polsce (gdy przebywają na leczeniu lub odpoczynku);

Rozpowszechnia informacje o działalności misyjnej Prowincji (np. biuletyn misyjny Amahoro, wystawy misyjne, stronę internetową, kalendarz misyjny, foldery itp.), przypominając wspólnotom braci i wiernych o powszechnej współodpowiedzialności za działalność misyjną Kościoła;

Współorganizuje wraz z Wydziałem Duszpasterstwa Misyjnego Archidiecezji Krakowskiej Spotkanie Misyjne w dniu 1 października, w święto św. Teresy od Dzieciątka Jezus – Patronki misji. Ponadto corocznie organizuje pielgrzymkę Przyjaciół misji do Lisieux.

Organizuje niedziele misyjne w parafiach i ośrodkach duszpasterskich.

Raz w roku prowadzi rekolekcje misyjne dla rodzin naszych misjonarzy, Przyjaciół Misji, Dobroczyńców i wszystkich pragnących ożywić w sobie ducha misyjnego,

Organizuje animację misyjną w szkołach, uczelniach, wspólnotach, instytucjach, mediach i różnych środowiskach, m.in. poprzez spotkania z misjonarzem, kazania, audycje, udostępnienie wystawy misyjnej, filmy o misjach karmelitańskich w Afryce, foldery, zakładki i ulotki informacyjne.

Wydaje biuletyn misyjny o charakterze informacyjnym dla Przyjaciół i Dobroczyńców naszych Misji.

Wspomaga diakonię misyjną Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego w przygotowaniu corocznego kiermaszu misyjnego w Czernej.

Współpracuje z Kołami Misyjnymi w parafiach i wspólnotach oraz ze wszystkimi, którym sprawa misji leży na sercu.

Animuje Mszę św. w intencji misji i misjonarzy oraz Przyjaciół i Dobroczyńców misji raz w miesiącu. Organizuje spotkanie misjonarza z przyjaciółmi misji.

W okresie Świat Bożego Narodzenia organizuje opłatek misyjny dla rodzin naszych misjonarzy, przyjaciół i dobroczyńców naszych misji.

Publikuje wartościowe książki autorstwa naszych Misjonarzy oraz specyficzne materiały przeznaczone do animacji misyjnej i formacji Karmelitańskich Ognisk Misyjnych (np. broszury, modlitewniki, plakaty, obrazki, śpiewniki, foldery, ulotki itp.).

Współpracuje ze stowarzyszeniami, organizacjami i ruchami misyjnymi Kościoła katolickiego w Polsce i poza jej granicami.

Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną Biura Misyjnego stanowią:

 1. Sekretarz Prowincjalny ds. Misji,
 2. Asystent Sekretarza ds. misji
 3. Współpracownicy i wolontariusze powoływani w miarę potrzeb do określonych zadań.

Sekretarz Biura misyjnego jest zależny od Prowincjała i Delegata ds. Misji. W tym zaś co należy do zwyczajnych obowiązków życia zakonnego i podejmowanej posługi duszpasterskiej przez klasztor, w którym posiada konwentualność jest zależny od przełożonego klasztoru.

Do obowiązków Sekretarza należy koordynowanie działalności Biura, a w szczególności:

 1. Realizowanie zadań we współpracy z lokalnymi Zelatorami ds. misji;
 2. Rozpowszechnianie informacji i aktualności misyjnych wśród braci i wiernych, przez częste kontakty z klasztorami, parafiami i domami formacyjnymi Prowincji;
 3. Troska o zaspokojenie – w miarę możliwości – potrzeb misjonarzy, domów misyjnych oraz ewentualną pomoc w realizacji projektów, które zyskały akceptację Rady Delegatury Burundi-Rwanda lub jej Delegata Prowincjalnego;
 4. Utrzymywanie kontaktu z rodzinami misjonarzy;
 5. Współpraca z Delegatem Prowincjała w Afryce w określaniu przeznaczenia ofiar, funduszy, podatku z Prowincji oraz intencji mszalnych nadsyłanych przez dobrodziejów;
 6. Reprezentowanie Prowincji na wszelkiego rodzaju spotkaniach misyjnych i kongresach;
 7. Utrzymywanie kontaktów z misyjnymi organizacjami Kościoła powszechnego, krajowego i diecezjalnego, w duchu przynależności i współpracy;
 8. Utrzymywanie kontaktu z misjonarzami w celu animacji misyjnej;
 9. Odwiedzenie, za zgodą Prowincjała, raz w okresie swojej kadencji domów Delegatury Prowincjalnej w Afryce, dla dobra animacji misyjnej i lepszego poznania rzeczywistości misyjnej Prowincji;
 10. Troska o potrzeby misjonarzy chorych i w podeszłym wieku, przy współpracy z przełożonymi domów których są konwentualnymi;
 11. Troska o pozyskiwanie nowych kontaktów z parafiami mogącymi przyjąć naszych misjonarzy na wakacyjną służbę misyjną;
 12. Organizowanie misjonarzom przebywającym na wypoczynku w Polsce niedziel misyjnych w parafiach lub spotkań z nimi w szkołach lub wspólnotach;

Asystent Sekretarza ds. misji jest powoływany przez Prowincjalnego Sekretarza ds. misji w porozumieniu z Prowincjałem.

Zakres obowiązków Asystenta Sekretarza ds. misji karmelitańskich jest następujący:

 • Prowadzi ewidencję ofiarodawców i jest z nimi w stałym kontakcie
 • Prowadzi księgę intencji mszalnych przekazywanych do Biura Misyjnego.
 • Prowadzi korespondencję z ofiarodawcami (poczta tradycyjna i elektroniczna, kontakt telefoniczny).
 • Jest w stałym kontakcie z zelatorami misyjnymi przy naszych klasztorach oraz animatorami misyjnymi w parafiach;
 • Odpowiada za wysyłkę korespondencji,
 • Ustala terminy wizyt lekarskich dla misjonarzy, przyjęć do szpitali, jest w stałym kontakcie z lekarzem domowym misjonarzy oraz realizuje recepty dla misjonarzy.
 • Organizuje raz w miesiącu spotkanie dla Przyjaciół misji;
 • Organizuje w styczniu opłatek misyjny dla Dobrodziejów misji;
 • Jest w stałym kontakcie z misjonarzami w Afryce i w Polsce.
 • Załatwia inne sprawy biurowe, które wynikają z charakteru pracy i działalności Biura Misyjnego.

W zależności od potrzeb Biura Misyjnego, Sekretarz ds. misji pozyskuje Współpracowników lub Wolontariuszy do określonych zadań.

Wszelkie środki finansowe, jakie wpływają na konta Biura Misyjnego np. tytułem ofiary, darowizny, stypendium, spadku, emerytury (dla misjonarzy aktualnie przebywających na misjach ) a także wpływy jakie pochodzą z działalności duszpasterskiej Sekretarza Prowincjalnego ds. misji oraz Biura Misyjnego są przeznaczone na pomoc naszym misjom w Burundi-Rwandzie.