Patronat nad tymi którzy dziś posługują

PATRONAT MISYJNY wobec jednego z tych misjonarzy to konkretna forma uczestnictwa w jego misji oraz pomoc w jego misyjnym trudzie. Dzięki PATRONATOWI okazujemy naszą życzliwość misjonarzowi oraz współodpowiedzialność za misyjne dzieło Kościoła. PATRONAT MISYJNY nad jednym z naszych misjonarzy jest czynem miłosierdzia i pokuty. PATRON rozciąga nad nim duchową opiekę poprzez codzienną modlitwę, częstą Komunię św., ofiarowanie cierpień i krzyży dnia codziennego w jego intencjach. Ten kto podejmuje PATRONAT toczy duchową walkę o łaskę Bożą w duszach ludzkich razem ze swoim misjonarzem. PATRON rozciąga nad misjonarzem także opiekę materialną. Wspiera jego misyjne inicjatywy materialnie, stosownie do swoich możliwości finansowych. Wsparcie na rzecz konkretnego misjonarza można przesłać jednorazowo lub w inny dogodny sposób (miesięcznie, kwartalnie lub raz w roku). Im więcej dany misjonarz ma Patronów tym ciężary misyjne są dla niego lżejsze do uniesienia. Wypełnioną DEKLARACJĘ PATRONATU MISYJNEGO należy odesłać na adres Biura Misyjnego. Wszelkie informacje dotyczące wybranego misjonarza będzie można otrzymać w Biurze Misyjnym. Dane osobowe tych którzy podejmują PATRONAT, są zastrzeżone udostępniane przez Biuro misyjne Karmelitów Bosych.

PATRONAT MISYJNY ZOBOWIĄZUJE DO TEGO BY:

  • Dzielić się wiarą w Jezusa Chrystusa z każdym kogo Bóg postawi na naszej drodze. Dzielić się słowem, czynem, modlitwą i ofiarą swego życia.
  • Interesować się działalnością misyjną Kościoła i wybranego misjonarza z Zakonu Karmelitów Bosych.
  • Codziennie pamiętać o swoim misjonarzu w modlitwie, jak również ofiarować w jego intencji czyny miłosierdzia, dobroci i życzliwości względem bliźnich.
  • Ofiarować w intencji misjonarza i jego pracy apostolskiej własne cierpienie związane z chorobą, czy innymi trudnymi przeżyciami.
  • Szerzyć zainteresowanie misjami w swoim otoczeniu także przez prenumeratę i rozprowadzanie biuletynu misyjnego „Amahoro” (zamówienia w Biurze Misyjnym), prosić inne osoby o modlitwę w intencji misji i nowych powołań misyjnych.
  • Zachęcać bliźnich do czynnego uczestnictwa w patronacie misyjnym.
  • W miarę możliwości pomagać finansowo wybranemu misjonarzowi w jego pracy apostolskiej, przesyłając ofiary na konto naszego Biura Misyjnego.

Modlitwa w intencji misjonarza

Panie Jezu Chryste, wejrzyj na swego misjonarza (N.), który wszystko opuścił i poszedł za Tobą, aby głosić Ewangelię Bożą wszelkiemu stworzeniu. Prowadź i podtrzymuj go na duchu, oświecaj w przeciwnościach, broń w niebezpieczeństwach, wspieraj w słabościach, pocieszaj w smutku i niedoli. Spraw, by przyjął Twój Krzyż i by on stał się dla niego przewodnikiem na apostolskich drogach, pomocą w każdym niebezpieczeństwie, pociechą w życiu i przy śmierci. Niech z wiernym ludem wysławia Ciebie, a w końcu dojdzie do wiecznej ojczyzny zbawionych, gdzie Ty z Ojcem, w jedności Ducha Świętego, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

DEKLARACJA PATRONATU MISYJNEGO

Zdając sobie sprawę z wielkich potrzeb dzieła misyjnego, pragnę dołączyć do grona osób które w szczególny sposób chcą wspierać polskich misjonarzy Karmelitów Bosych w Burundi i Rwanda. Postanawiam codziennie ofiarować w intencji wybranego przeze mnie misjonarza MODLITWĘ PATRONATU MISYJNEGO, często przyjmować Komunię św. w intencji jego oraz ludzi do których został posłany a także gorąco prosić Boga o łaskę nowych i dobrych powołań misyjnych. Zobowiązuję się także do pomocy materialnej wybranemu misjonarzowi Karmelicie Bosemu i w miarę moich możliwości będę przesyłać, dobrowolną ofiarę przeznaczoną na wsparcie prowadzonego przez niego apostolstwa misyjnego :

Misjonarz którego wybrałem (łam) to:………………………………………………… (podaj imię i nazwisko misjonarza)

Oto moje dane: Imię i Nazwisko…………………………….. Ulica ……………………………… nr. domu/mieszkania……………………… Miejscowość…………………………………….. Kod pocztowy ……………………… Poczta……………………… nr. tel………………… e-mail……………………………… dnia………………….2…….. r.

podpis Patrona ……………………………………

Proszę wypełnić formularz czytelnie i wysłać na poniższy adres Biura Misyjnego: Biuro Misyjne Karmelitów Bosych Rakowicka 18 31-510 Kraków