II Kongres Regionalnego Wikariatu Burundi i Rwanda w Gitega 2021 - O. Paweł O. Zachariasz O. Celestin

II Kongres Regionalnego Wikariatu Burundi i Rwanda w Gitega 2021

II Kongres Kapitularny Wikariatu Regionalnego Rwanda – Burundi

20 kwietnia 2021, Wikariat Regionalny karmelitów bosych w Burundi i Rwandzie rozpoczął swój II Kongres kapitularny. Odbył się on dopiero rok po Kapitule Prowincjalnej ze względu na trudności związane z pandemią. Zamiast w Butare (Rwanda), co było przewidziane na początku, Kongres odbywa się w konwencie, w Gitega (Burundi). Podjęto wszelkie niezbędne starania, aby podróż lotnicza braci z Rwanady do Burundi mogła się odbyć przy uwzględnieniu niezbędnych procedur (test i czterodniowa kwarantanna). Wszyscy uczestnicy Kongresu dotarli do Gitega wieczorem 19 kwietnia 2021. Zakwaterowanie i wspólne Nieszpory poprzedziły braterską agapę.

II Kongres Regionalnego Wikariatu Burundi i Rwanda w Gitega 2021 - O. Zachariasz
II Kongres Regionalnego Wikariatu Burundi i Rwanda w Gitega 2021 – O. Zachariasz

Kolejny dzień rozpoczął się od porannej celebracji Mszy św. wotywnej o Duchu Świętym. Mszy św. przewodniczył o. Fryderyk Jaworski, delegat Prowincjała na Kongres, który rozpoczął prace pierwszego dnia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Po Mszy św. uczestnicy udali się przed figurę Matki Bożej, aby powierzyć przebieg Kongresu oraz ojca Gallikana, który nie może uczestniczyć w obradach z powodu choroby opiece Matki Bożej.

II Kongres Regionalnego Wikariatu Burundi i Rwanda w Gitega 2021 - O. Paweł
II Kongres Regionalnego Wikariatu Burundi i Rwanda w Gitega 2021 – O. Paweł

Pierwsze posiedzenie rozpoczęto o 9:00 rano śpiewem hymnu Veni Creator Spiritus.
Po starannym przypomnieniu procedury (instrukcja praktyczna) odczytano dekret nominacji o. Fryderyka na delegata Prowincjała, wybrano sekretarza Kongresu i odpowiedzialnych za komunikację. Wyznaczono osobę, która zredaguje propozycję przesłania końcowego oraz przypomniano zasadność dyskrecji .

II Kongres Regionalnego Wikariatu Burundi i Rwanda w Gitega 2021 - O. Celestyn
II Kongres Regionalnego Wikariatu Burundi i Rwanda w Gitega 2021 – O. Celestyn

Sesja przedpołudniowa poświęcona została w całości na raport Wikariusza ustępującego z urzędu. Jego treść nawiązywała do tematu Kongresu: Jubileusz – okazja do bilansu i nakreślenia perspektyw. Analityczne sprawozdanie było poświęcone 3 wymiarom: życie braterskie, formacja, finanse. Po przerwie odczytano raport ekonoma wikariatu przygotowany przez o. Galikana, który z powodu choroby nie może uczestniczyć w obradach. Raport został odczytany przez o. Macieja Jaworskiego pierwszego radnego Wikariatu. Ubogacająca wymiana myśli zakończyła poranną sesję. Oba raporty zostały zatwierdzone.

Sesje popołudniowe w całości zostały poświęcone wyborom nowego wikariusza, którym po odczytaniu głosów konsultacyjnych został Antoine Marie Zacharie Igirukwayo. Wybór radnych także odbył się bardzo sprawnie. Zostali nimi: o. Paweł Porwit (pierwszy radny) i o. Célestin Muhire (drugi radny). Obaj przyjęli wybór potwierdzony i zadeklarowany oficjalnie przed Delegata Prowincjała. W czasie celebracji Nieszporów członkowie Zarządu Wikariatu odnowili swoje wyznanie wiary i deklarację wierności. Chwała i dziękczynienie Bogu za pierwszy dzień Kongresu.


IIème Congrès capitulaire du Vicariat régional au Burundi et Rwanda

Ce mardi 20 avril 2021, le Vicariat régional OCD au Burundi et Rwanda a commencé son deuxième Congrès capitulaire, maintes fois repoussé à plus tard en raison des restrictions dues au Covid19. Au lieu de Butare au Rwanda prévu au départ, le Congrès a eu lieu régulièrement dans notre couvent de Gitega au Burundi. Tous les efforts ont été fournis pour que les dépistages préalables au voyage, le voyage fait impérativement par avion de Kigali à Bujumbura, et la quarantaine de quatre jours dans un hôtel à l’arrivée à Bujumbura pour ceux qui provenaient du Rwanda, n’entravent pas la date du début du Congrès. Ainsi, les participants sont tous arrivés ponctuellement à Gitega hier le 19 avril 2021 dans la soirée. L’accueil des participants et les vêpres chantées ont précédé l’agapè fraternel du soir.

II Kongres Regionalnego Wikariatu Burundi i Rwanda w Gitega 2021 - O. Zachariasz
II Kongres Regionalnego Wikariatu Burundi i Rwanda w Gitega 2021 – O. Zachariasz

Ce matin, c’est une eucharistie en l’honneur de l’Esprit-Saint, concélébrée par tous les participants et présidée par le père Frédéric Jaworski, Délégué du Père Provincial pour présider au chapitre, qui a commencé afin que les travaux de la journée soient lancés avec le Christ devant le Père dans l’Esprit-Saint. Après la messe, les participants se sont dirigés vers le petit sanctuaire de la Vierge pour mettre les travaux du Congrès et le Père Gallican qui en a été empêché, sous la protection de la Sainte Mère de Dieu, notre Mère et Sœur.

II Kongres Regionalnego Wikariatu Burundi i Rwanda w Gitega 2021 - O. Paweł
II Kongres Regionalnego Wikariatu Burundi i Rwanda w Gitega 2021 – O. Paweł

À 09 heures du matin commençaient les travaux proprement dits avec le chant du Veni Creator Spiritus. Très pédagogue, le père Frédéric a expliqué toutes les procédures et lancé les préliminaires des travaux : lecture du décret de nomination du Délégué du Provincial, élection des secrétaires du Congrès, choix du responsable de la Communication, désignation du chargé du message final, exigence du secret au besoin.

II Kongres Regionalnego Wikariatu Burundi i Rwanda w Gitega 2021 - O. Celestyn
II Kongres Regionalnego Wikariatu Burundi i Rwanda w Gitega 2021 – O. Celestyn

La matinée a été consacrée au Rapport du Vicaire sortant dans l’esprit du thème du Congrès : « Le jubilé, occasion du bilan et des perspectives d’avenir ». Cela se traduisait dans un compte-rendu sommaire des faits, leur analyse et des propositions, surtout en matière de fraternité, formation et finances. Ensuite, après une pause, le rapport économique du Vicariat préparé par le père Gallican en dépit de sa maladie, a été lu par le père Mathias, premier Conseiller sortant du Vicariat. Un débat enrichissant a clos la matinée de travail, et les deux rapports ont été approuvés.

Les sessions de l’après-midi ont été réduites en une seule car le choix du Vicaire a été déterminé par le nombre des voix obtenues par le frère Antoine Marie Zacharie Igirukwayo au vote consultatif. L’élection des conseillers a été aussi rapide. Ceux-ci sont le père Paul Porwit, premier conseiller et le père Célestin Muhire, deuxième Conseiller. Ils ont accepté et ont été régulièrement confirmés par le Délégué du Provincial. Il ne restait alors que la profession de foi et le serment de fidélité qui seront prononcés aux Vêpres. Louange et action de grâces à Dieu pour cette première journée du Congrès.