Jubileusz 60 lecia kapłaństwa o. Jana Kantego Stasińskiego z Poznania

W niedzielę 17 czerwca br. w Poznaniu świętowaliśmy jubileusz święceń kapłańskich o. Jana Kantego – misjonarza z pierwszej grupy misyjnej. W przeddzień jubileuszu przybyli z Krakowa o. Wiesław Kiwior – Radny Prowincji, o. Oktawian Stokłosa, o. Anastazy Gęgotek oraz wszyscy aktualnie przebywający w Polsce misjonarze: o. Sylwan Zieliński, o. Kamil Ratajczak, o. Eliasz Trybała, o. Sylwester Potoczny, br. Ryszard Żak oraz o. Jana Ewangelista. W niedzielne przedpołudnie o godz. 10. 00 w kościele św. Józefa – Bazylice Mniejszej Ojców Karmelitów Bosych w Poznaniu – przy wypełnionej po brzegi świątyni, uroczyście dziękowaliśmy Bogu za 60 lat wytrwałej posługi kapłańskiej o. Kantego. Przy ołtarzu stanęli wraz z Czcigodnym Jubilatem kapłani – przyjaciele z Góry Karmel, Korei, Rzymu i oczywiście Ojcowie oraz Bracia z prowincji warszawskiej i krakowskiej. Okolicznościowe kazanie wygłosił o. Jan Malicki Prowincjał warszawski a przed błogosławieństwem list gratulacyjny od Wikariusza Rwandy i Burundi o. Zachariasza odczytał o. Wiesław Kiwior. Po Mszy św. w ogrodach karmelitańskich każdy mógł spotkać się z o. Janem, złożyć życzenia i okolicznościowe dary – przeznaczone na pomoc misjom karmelitańskim. Wspólne świętowanie zakończyło się późnym wieczorem.

 

O. JAN KANTY OD NAJŚW. SAKRAMENTU I ŚW. M. N. TERESY

Urodzony 27 czerwca 1933 w Luboniu k. Poznania. Rozpoczęcie nowicjatu w Czernej: 17 września 1951. Pierwsza Profesja zakonna: 18 września 1951 w Czernej. Profesja uroczysta: 19 września 1954 w Poznaniu. Święcenia diakonatu: 20 czerwca 1957 w Krakowie. Święcenia prezbiteratu: 17 czerwca 1958 w Krakowie. Kończył studnia teologiczne w Czernej (rok piąty, (1958 – 1959) a nastęnie podjął studia specjalistyczne z filozofii na KUL w Lublinie (1959 – 1962). Przez trzy lata wykładał filozofię dla naszych kleryków studentów filozofii w Poznaniu (1962 – 1971).

Czytaj dalej…

O. Zachariasz Igirukwayo Wikariusz Karmelitów Bosych w Burundi i Rwanda w Polsce 23-30 maja 2018

O. Zachariasz Igirukwayo, Wikariusz Regionalnego Wikariatu Burundi i Rwanda przybył do Polski na zaproszenie o. Prowincjała Tadeusza Florka we środę 23 maja (Balice, Kraków). Po krótkim odpoczynku miało miejsce spotkanie robocze z o. Prowincjałem, O. Łukaszem Kasperkiem i o. Janem Ewangelistą Sekretarzem misji, dotyczące zasad funkcjonowania Wikariatu, finansowania i współdziałania z Biurem misyjnym.

Czytaj dalej…

Wizyta w Polsce o. Zachariasza Wikariusza Rwandy i Burundi

O. Zachariasz Igirukwayo przybędzie na spotkanie z Braćmi i Siostrami Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych dnia 23 maja (Balice – Kraków). Spotka się z Siostrami Karmelitankami Bosymi w Krakowie, Tarnowie i Przyjaciółmi misji karmelitańskich (24 maja). Weźmie udział w obradach Rady Prowincjalnej oraz spotkaniu z Zelatorami misji przy naszych klasztorach w Krakowie (25 maja, ul. Glogera 5). Będzie uczestniczył w Dniu Prowincji w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz odwiedzi Wadowice (26 maja). Odwiedzi wspólnotę w Czernej i spotka się z nowicjuszami oraz z klerykami w Krakowie (27 maja). Odwiedzi Sanktuarium Jasnogórskie, wspólnotę Karmelitów Bosych w Warszawie, spotka się z Prowincjałem (misjonarzem) o. Janem Malickim i odwiedzi Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie (28 maja). Powróci do Afryki 30 maja (wylot z Balic).

Niech ci się przyśni Bóg!

o.Paweł Porwit – misjonarz z Burundi

Urote Imana czyli sen o Bogu.
W Burundi przysłowiowe, wieczorne pożegnanie to nie tylko uprzejme życzenie dobrej nocy. W języku kirundi brzmi ono: Urote Imana. Mówi się tak, jak się pisze. Dosłowne tłumaczenie to: Aby przyśnił ci się Bóg. Czy może być piękniejsze wieczorne pożegnanie?

Intuicja o Bogu nieosiągalnym dla zmysłów znalazła tutaj swoją ciekawą, biblijną ekspresję. Bóg – Niedotykalny, Niewidzialny, nie podpadający w doświadczeniu pod żaden z pięciu zmysłów, staje się osiągalny w czasie snu. Jednocześnie człowiek, tak różny od swego Stwórcy staje się dyspozycyjny dla swego Boga, który nieustannie nad nim czuwa, …nie zdrzemnie się, ani nie zaśnie (Ps 121).

W Gitega noc, to nie tylko ciemność, ale także chłód. Nasz nocny stróż o imieniu Pierre czuwa od zmierzchu aż po świt. To on zamyka i otwiera bramę. Zapala wieczorne światła i gasi je o poranku. Wieczorem rozpala ognisko, przy którym może się ogrzać. Czuwa nie tylko nad nami, ale także nad naszym dobytkiem (samochody, świnie, kury i krowa), gdyż prowizoryczne ogrodzenie z żywopłotu nie gwarantuje nam całkowitego bezpieczeństwa.

Czytaj dalej…

Życzenia wielkanocne kleryków karmelitańskich z Burundi i Rwanda 2018

Drodzy Dobrodzieje i Dobrodziejki naszych karmelitańskich misji! Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki naszych współbraci kleryków!

Niech łaska i pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa będzie zawsze z Wami! Zawsze składamy dzięki Bogu, który nas zjednoczył w tym dziele formacji kandydatów powołanych do życia zakonnego. Nie możecie sobie wyobrazić, jak bardzo wspieracie misję Chrystusa, przyciągającego do Siebie wszystkich ludzi. Chciałbym, w imieniu wszystkich braci zaangażowanych w formację początkową, wyrazić Wam naszą wdzięczność. To dzięki Waszej hojności możemy dzisiaj wypełnić naszą misję towarzyszenia przyszłym braciom karmelitom bosym.

Czytaj dalej…

Życzenia Wielkanoc 2018

„Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, * ofiarujemy Tobie, Boże, Chleb życia i Kielich zbawienia *i dziękujemy, że nas wybrałeś, * abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli” (II modlitwa eucharystyczna)

Drodzy Przyjaciele misji karmelitańskich!
Nasz Zbawiciel raz umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, ale milion razy jest krzyżowany w każdej bezinteresownej prawdzie i każdym czynie zbawicielskim. Ukrzyżowawszy Zbawiciela, umieszczono napis w trzech językach po łacinie, po grecku i po żydowsku.

 

I tak każdy czyn zbawicielski jest krzyżowany dziś po łacinie – przez prawo bezduszne, literę rzymską i suchość pogańską; po grecku – przez pustotę pięknej formy ateńskiej, przez styl dla stylu, pisanie dla pisania, polityczną poprawność, konwenanse socjalne, miękkość charakteru i nie traktowanie niczego na serio; po żydowsku – przez wiarę bez miłosierdzia i handel dla handlu, zysk dla zysku i pieniądze dla pieniędzy, a wreszcie przez pozór pobożności. Tak krzyżowany jest każdy moment zbawicielski w każdym, kto bezinteresownie służy Prawdzie! Bo apostolstwo nie jest dyplomacją i magią czy kabalistyką, ale szczerym proroctwem! (por. C.C. Norwid, Listy)

 

Dlatego On Zwycięzca, Jezus Zmartwychwstały przynosi nam POKÓJ. Pokój Chrystusowy to punkt wyjścia do walki, to pierwszy krok w szrankach, to podstawa z granitu, na której chrześcijanin jak gladiator, duchem wsparty – woła ku Chrystusowi Ukrzyżowanemu i Zmartwychwstałemu: Morituri te salutant VERITAS! (Idący na śmierć pozdrawiają Cię PRAWDO!). Tak właśnie rozumie i nie tylko rozumie, ale tak przeżywa swój los w małym cyrku swego życia każdy, kto idzie na śmierć z powodu Jezusa! Bo taki był i jest ów pokój Chrystusowy – smutny i pogodny zarazem. Bo smutna była Jego dusza aż do śmierci, a przecież pełna pokoju i cichego szczęścia! I taki pokój jest dany Apostołom, z których każdy zginął śmiercią męczeńską(por. C. C. Norwid, Listy ).

Życzę Wam Drodzy Przyjaciele misji pokoju i wytrwania oraz błogosławieństwa w zamiarach. Szczęścia Wam nie życzę, bo zbyt wiele cierpień i doświadczeń jest Waszym udziałem, ale wiary w szczęście wieczne i niezmącone! Życzę Wam, abyście zawsze szli za Zbawicielem ze swoim krzyżem; abyście umieli odnaleźć swój krzyż, umieli go nieść za Zbawicielem i umieli na swoim grobie ten krzyż postawić!

 

Dziękuję Wam za przekazywane przez Was dary serca dla misjonarzy w formie: modlitwy, intencji Mszy Świętych, ofiarowanych cierpień, Patronatu Misyjnego, Adopcji Kleryka karmelitańskiego i darów materialnych dla sierot i dzieci z naszych parafii.
Niech dobry Bóg wynagrodzi hojnie wszelkie Wasze wsparcie, jakiego doświadczają od Was misjonarki i misjonarze. Maryja, która zawsze stała przy Chrystusie i Jemu samemu służyła, niech Was prowadzi po drogach wiary i uprasza łaskę głębokiego uczestnictwa w owocach Tajemnicy Paschalnej.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty +
Z wielkanocnym pozdrowieniem:
Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!
o. Jan Ewangelista OCD, Sekretarz misji karmelitańskich w Afryce,
misjonarze i misjonarki
oraz wolontariusze Biura Misyjnego w Krakowie

O. Sylwester choruje! Prośba o modlitwę…

Od kilku miesięcy o. Sylwester Potoczny przebywa w Polsce na leczeniu (Gdynia, Kraków, Katowice, Sosnowiec). Jest konwentualnym w naszym klasztorze w Zawoi. Pomimo dość poważnych problemów zdrowotnych (przechodził wiele razy amebioze, malarie i inne tropikalne choroby) pomaga w tłumaczeniu i przepisywaniu kronik misyjnych, dla jubileuszowego opracowania historii misji. Wkrótce czeka go poważna operacja i dlatego gorąco proszę Was Drodzy Przyjaciele misji o modlitwę za niego, by spełniła się wola Boża, a jeśli Bóg zechce za przyczyną NMP z Góry Karmel, by odzyskał pełnię sił i mógł powrócić do pracy misyjnej w Afryce. Kontakt z o. Sylwestrem Potocznym przez Biuro Misyjne lub bezpośrednio tel: 515 827 473.

o. Jan Ewangelista – Sekretarz misji

Klerycy studenci filozofii Bujumbura 2018

o. Gallican Marie Gabriel od Zwiastowania (Gallican Nduwimana) Magister studentów filozofii

Br.-Rédempteur od Matki Słowa MBONIREMA

Br. Nicaise od Najświętszego Serca Jezusa i Maryi KARENGWA

Br. Jean Baptiste od św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Jean Baptiste Mutabaruka)

Br. Jean Marie od Miłosierdzia Bożego (Jean Marie Ngezehayo)

Br. Omer od Matki Bożej (Omer Nshimirimana)

Br. Marius od Eucharistii (Marius Nsavyimana)

Br. Emmanuel od Trójcy Świętej (Emmanuel Ntirampeba)

Br. Anathole od Miłosierdzia Bożego (Anathole Ntakirutimana) – studiuje w Morogoro

Br. Celestin od św. Pawła (Celestin Kavamahanga)

Br. Olivier od Niepokalanego Poczęcia (Olivier Nduwimana)

PODZIĘKOWANIE ZA POMOC DLA DZIECI W GAHUNGA

Drodzy Koledzy, Przyjaciele i Profesorowie,
My, uczniowie z Centrum Szkolnego z GAKORO, bardzo dziękujemy Wam za wszystko, za to, że wybraliście nas jako przyjaciół i możemy z Wami dzielić się wiadomościami, stanem zdrowia i tym, czym żyjemy. Tę dobrą wiadomość przywiózł nam po swojej wizycie u Was w Polsce nasz Proboszcz, O. Jan Maria Vianney UWAMUNGU. Dziękujemy Wam także za pomoc, której udzieliliście nam, choć nas jeszcze nie znaliście. Ta pomoc rozradowała nas tak bardzo, że brak nam słów, by to wyrazić. Niech dobry Bóg Wam błogosławi.

********************************************

Od ubiegłorocznej wizyty o. Proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Gahunga o. Jana Marii Vianneya Uwamungu w Piotrkowie Trybunalskim wydarzyło się wiele dobrego w szkołach prowadzonych przez Ojców Karmelitów Bosych w Gahunga, Gakoro i Gasiza.

==========================================

Z parafii Miłosierdzia Bożego w Piotrkowie Tryb. (dzięki życzliwości i hojności ks. Proboszcza Pawła Lipińskiego), po zorganizowaniu kilku kiermaszy misyjnych w parafii, szkoły otrzymały duże wsparcie finansowe na zakup nowych mundurków, dożywianie i wyposażenie klas.

==========================================

Od dzieci i grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Tryb. (dzięki życzliwości i hojności P. Dyrektor Izabeli Winiarskiej) , po zorganizowaniu zbiórki odzieży dla dzieci, zeszytów i przyborów szkolnych oraz kilku kiermaszy misyjnych na terenie szkoły, dzieci w Gasiza i Gahunga otrzymały wszystkie te rzeczy i przyjęły je z nieukrywaną radością!

=======================================

Od młodzieży i grona pedagogicznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Tryb. (dzięki życzliwości i hojności P. Dyrektor Lidii Łopusiewicz), po zorganizowaniu kilku kiermaszy misyjnych na terenie szkoły i przyjaznych parafii, zorganizowaniu kilku zbiórek i darów w postaci zeszytów, plecaków i przyborów szkolnych, młodzież z Gakoro i Gahunga otrzymała wsparcie finansowe i materialne, które przyjęły z wielką radością i wdzięcznością. Od kilku miesięcy trwa wymiana listów, filmów i zdjęć pomiędzy młodzieżą z Gahunga-Gakoro a młodzieżą w ZSP nr 2 w Piotrkowie Tryb.

======================

 

 

 

 

 

Dzięki inicjatywie i hojności Pani Eweliny Neska Marketing and PR Menager w PGO S.A. dzieci z Gahunga otrzymały kilkanaście paczek zeszytów, długopisów i plecaków. To bardzo praktyczny dar!

================

Dzięki życzliwości i inicjatywie P. Marka Mazura Przewodniczącego Sejmiku województwa łódzkiego (oraz Ludowych Zespołów Sportowych) a także P. Stanisława Sipy Prezesa Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Tryb. dzieci z Gahunga otrzymały kilkanaście nowych, dobrej jakości piłek. Już je używają i grają zwycięskie mecze z drużynami innych szkół północnego regionu Rwandy.

 

foto:

Publié par Marek Mazur sur lundi 22 mai 2017

foto: http://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/artykul/stanislaw-sipa-ponownie-prezesem-ozpn,1360857,art,t,id,tm.html

Wszystkim Darczyńcom z całego serca dziękujemy za wsparcie udzielane naszym dzieciom i młodzieży z parafii Gahunga w Rwandzie. Niech Dobry Bóg hojnie Wam wszystkim błogosławi i wspiera w codziennym życiowym trudzie na drodze do nieba!

RAPPORT GASIZA

RAPPORT GAKORO

 

NOWICJAT KARMELITÓW BOSYCH W BUTARE

Magister nowicjatu w Butare o. Celestin Muhire

Br. Lambert NDAYIRAGIJE Burundyjczyk 26 lat

Br. Sylvestre NZOHABONYAO Burundyjczyk 25 lat

Br. Peace Clement NGENZI Rwandyjczyk 25 lat

Br. Celestin Thelesphore Burundyjczyk 26 lat

 

Br. Blaise NGOYABOSHYA Rwandyjczyk 26 lat

================================================================================

LISTY Z PODZIĘKOWANIEM I ŻYCZENIAMI OD NOWICJUSZY DO DOBRODZIEJÓW I PRZYJACIÓŁ MISJI:

 

Br. NZOHABONAYO Sylwester Butare 02.03,2018
od Bożego Miłosierdzia
Ojcowie Karmelici Bosi
B.P 90 Butare- Rwanda

Drogi Przyjacielu,
Chcę wyrazić Ci moją wdzięczność i zarazem pozdrawiam z całego serca.
Już z góry składam Ci moje podziękowanie za tyle dobra jakie zamierzasz mi okazać. Całe moje życie powierzam Bożemu Miłosierdziu. Wiem też, że Dobry Bóg raczył posłużyć się twoją życzliwością, aby zrealizować ten akt hojności przez twoje ręce.
Niech święta Teresa od Dzieciątka Jezus, która ukazała nam jak ważna jest miłość w naszym życiu, oraz Matka Najświętsza, która nie przestaje nas miłować jak Swojego Syna, niech wstawiają się za Tobą i pomogą Ci osiągnąć życie wieczne.

Br. NZOHABONAYO Sylwester

—————————————————————————————————–

Br. NGENZI Peace Clement Butare 02.03.2018
od Matki Słowa Wcielonego
Ojcowie Karmelici Bosi
Butare B.P. 90 – Rwanda

Drogi Przyjacielu,

Piszę do Ciebie ten krótki list jako wyraz mojej wielkiej wdzięczności. Szczególnie chcę Ci podziękować za pomoc materialną, jako wyraz hojności i solidarności dla naszej formacji. Chcę Cię zapewnić o mojej pamięci o Tobie w moich codziennych modlitwach. Przy tej okazji chcę Ci życzyć pokoju i podziękować z całego serca za to co czynisz i będziesz czynił dla mnie.
Za wszystko z czego zrezygnujesz dla mnie, niech Pan odpłaci Tobie w obfitości; w tym jest całe moje podziękowanie.
Niech Dziewica Maryja, Królowa i Ozdoba Karmelu, niech Cię strzeże i zawsze towarzyszy.
Z serdecznymi pozdrowieniami Nowicjusz. NGENZI P. Clement

———————————————————————————————–

Br. NDAYIRAGIJE Lambert Butre 02.03.2018
od Jezusa Miłosiernego
Ojcowie Karmelici Bosi
Butare B.P. 90 – Rwanda

Drogi Przyjacielu,

Jest mi miło przekazać Ci moje podziękowanie, aby wyrazić moją radość i wdzięczność za Twój udział w mojej formacji, poprzez Twoje modlitwy i pomoc materialną, co jest tak ważne w mojej formacji zakonnej. Nich Dobry Bóg, sam będzie Ci wielką nagrodą. Z mojej strony z całą pokorą składam Ci moje serdeczne podziękowania.
Niech Pan napełni Cię swoim błogosławieństwem.
Nowicjusz. Lambert Ndayiragije

————————————————————————————————————

Br. NGAYABOSHYA Błażej Butare 02.03.2018
od Trójcy Świętej
Ojcowie Karmelici Bosi
Butare B.P. 90 – Rwanda

Drogi Przyjacielu,

Z radosnym sercem chcę Ci wyrazić moją wielką wdzięczność, jako mojemu dobroczyńcy, gdyż dzięki Twej pomocy mogę kontynuować moją formację zakonną.
Jest prawdą, że dzięki Twojej pomocy mogę kontynuować moją formację i studia konieczne, które są z tym związane.
Dlatego jeszcze raz wyrażam Ci moje podziękowania i liczę na twoją życzliwość.
Niech Wszechmogący Bóg stokrotnie Ci wynagrodzi i obdarzy swoim błogosławieństwem.

Br. Błażej NGAYABOSHYA

——————————————————————————-

Br. NINAHAZWE Celestyn Butare 02.03.2018
Ojcowie Karmelici Bosi
Butare B.P. 90 – Rwanda

Drogi Przyjacielu

Z wielką radością pragnę wyrazić Ci moją wdzięczność za twoje zaangażowanie dla mojego dobra.
Jest prawdą, że odczuwam pragnienie nie tylko poświęcić się całkowicie Chrystusowi, ale też być Jego świadkiem, głosząc Dobrą Nowinę poprzez Zakon Karmelitów Bosych, u których jestem nowicjuszem. Z całego serca jestem wdzięczny za twoją hojność, która przyczynia się do tego, aby Chrystus był uwielbiony. Jest zrozumiałe, że Twoja pomoc pomaga mi abym mógł kontynuować moją formację zakonną.
Jeszcze raz wyrażam Ci moją wdzięczność. Niech błogosławieństwo Boże zstąpi na Ciebie,

Br. NININAHAZWE Celestyn