Życzenia Boże Narodzenie 2021

„Naród kroczący w ciemnościach, ujrzał Światłość wielką…albowiem Dziecię się nam narodziło, Syna został nam dany!” (Iz 9, 15).

Drodzy Przyjaciele misji karmelitańskich!

Żłóbek betlejemski, Dziecię Jezus, Maryja i Józef! Oto prawdziwy DOWÓD MIŁOŚCI, jaką Bóg umiłował każdego z nas! DAŁ Syna swego Jednorodzonego, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (por. J 3, 16).

Człowiek ginie, kiedy traci wiarę w Chrystusa. Człowiek ginie, kiedy traci życie wieczne! A Bóg nie posłał swego Syna do nas po to aby nas potępić, ale abyśmy przez Niego zostali zbawieni (por. J 3, 17).

Bóg nie jest przeciwko nam, skoro nie oszczędził  nawet swego Syna, ale za nas wszystkich Go wydał! Bóg nie jest naszym oskarżycielem ale tym który usprawiedliwia! Nic nie  może odłączyć nas od miłości Chrystusa. Ani śmierć ani życie, ani władze czy moce, ani jakiekolwiek stworzenie nie zdoła nas odłączyć i pozbawić miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Bo we wszystkich tych utrapieniach odnosimy pełne zwycięstwo, dzięki Temu który nas umiłował. Tylko zwątpienie i niewiara mogą nas odłączyć od miłości Chrystusa(por. Rz 8, 35-39).

Weselmy się nadzieją! Bądźmy płomiennego ducha! Pełnijmy służbę Bogu! Miejmy wstręt do złego! Podążajmy za dobrem! W uciskach bądźmy cierpliwi, w modlitwie – wytrwali! (Rz 12, 9-13)

Bądźmy życzliwi i cierpliwi wzajemnie dla siebie, nie spierajmy się o poglądy. Jeśli chlubimy się tym, że jesteśmy mocni w wierze, to powinniśmy znosić słabości tych którzy są słabi, a nie szukać tylko tego co dla nas dogodne. Przecież i Chrystus nie szukał tego co było dla Niego dogodne ale znosił słabości i dźwigał nasze boleści.

Betlejemska tajemnica Chrystusa uczy nas, że Bóg zbawia świat przez cierpliwość. Bóg sam stał się Barankiem, stanął po stronie owiec, po stronie ciemiężonych i zabijanych. To nie władza odkupia, ale miłość! Ileż razy pragnęlibyśmy, aby Bóg wyraźniej objawił swoją potęgę. Aby uderzył z mocą, pokonał zło i stworzył lepszy świat. Wszystkie ideologie służące władzy usprawiedliwiają się w ten sposób, usprawiedliwiają zniszczenie tego, co jakoby sprzeciwia się postępowi i wyzwoleniu ludzkości. My cierpimy z powodu cierpliwości Boga. A jednak wszyscy potrzebujemy Jego cierpliwości. Bóg, który stał się Barankiem, mówi nam, że świat zostaje zbawiony przez Narodzonego i Ukrzyżowanego Chrystusa, a nie przez tych, którzy Go krzyżują. Cierpliwość Boga odkupia świat, a niecierpliwość ludzi go niszczy (por pap Benedykt XVI)

Patrzmy więc na Chrystusa, który nam w wierze przewodzi (por Hbr 12, 2). Podtrzymujmy w sobie nadzieję dzięki cierpliwości i pociesze jaką niosą z sobą Słowa Boga.

Niech sam Bóg – dawca nadziei – udzieli Wam radości i pokoju w wierze abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję. Niech Bóg, który daje cierpliwości i pociechę, sprawi byście wzorem Chrystusa byli dla siebie dobrzy i miłosierni (por. Rz 15, 1-13).

Niech dobry Bóg Ojciec i Syna i Duch Święty Was błogosławi+++

Niech Maryja Matka naszego Pana Jezusa Chrystusa otacza Was zawsze płaszczem swojej macierzyńskiej opieki i dobroci.

A łamiąc się z Wami opłatkiem wigilijnym, życzę Wam łaski Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2022r.

o. Jan Ewangelista Krawczyk i współpracownicy Biura Misyjnego